Clean or disinfect?
Schoonmaken of desinfecteren?
Reinigung oder Desinfektieren?
Nettoyer ou désinfecter?